Social :

ประกาศจาก... สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร ( 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 )

13 ก.ย. 63 16:09
ประกาศจาก... สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร ( 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร ( 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

3 กันยายน 2563

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดบรรจุข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร

อัตราเงินเดือน : 17500 - 19250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์
มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง การเงิน การออม
การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ)
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์
ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์
(2) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดําเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ)
เพื่อจัดทํารายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทางหรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทําดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ (ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับ
1. ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านมหภาค การคลัง การเงิน การออม การลงทุน ภาษี และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2. ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 50 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29314ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy