Social :

ประกาศจาก... คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 กันยายน 2563)

16 ก.ย. 63 17:09
ประกาศจาก... คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 กันยายน 2563)

ประกาศจาก... คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 กันยายน 2563)

ประกาศรับสมัคร

16 กันยายน 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6401 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6401
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการประสานงาน ติดตามงาน และบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ในการพูด เขียน สรุป ย่อ ร่างหนังสือราชการ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 วิเคราะห์หนังสือรับจากหน่อยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อคัดแยกเรื่องที่จะนำเสนอคณบดี หรือจะส่งต่อไปยังหน่วยงาน/ภาควิชา ด้วยระบบ E - Document
4.2 ควบคุมและติดตามเรื่องที่เสนอโดยบันทึกการส่งเรื่องออก รับเรื่องกลับ และข้อสั่งการ
4.3 ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบ E – Document จากหน่วยงานภายใน ภายนอก และด้วยระบบ SWU – SARABAN จากหน่วยงานภายใน
4.4 ออกเลขหนังสือภายใน/ภายนอก ด้วยระบบ SWU – SARABAN
4.5 ลงทะเบียนส่งหนังสือภายใน/ภายนอก ด้วยสมุดทะเบียนส่ง และระบบ
SWU – SARABAN
4.6 จัดทำรายงานการรับหนังสือ
4.7 จัดทำรายงานหนังสือลงทะเบียนส่ง ทั้งภายในและภายนอก
4.8 จัดทำหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
4.9 ประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณกับธุรกิจภาควิชาต่างๆ
4.10 จัดทำคู่มืองานบริหารและธุรการ
4.11 จัดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหารและธุรการ
5.12 งานด้านประกันคุณภาพ
5.13 งานประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
5.14 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 - 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy