Social :

ประกาศจาก... สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัย (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2563)

16 ก.ย. 63 18:09
ประกาศจาก... สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัย (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2563)

ประกาศจาก... สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัย (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร

16 กันยายน 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 - 4793 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4793
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรือมีความเข้าใจในด้านการวิจัยเป็นอย่างดี
3. สามารถรวบรวมขอมูลทางวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์ ออกแบบการทดสอบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
4. สามารถเขียนขอทุนและทำงานวิจัย หรืองานพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางสถิติ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
7. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือองค์ประกอบ ช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษา ค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวมรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี หรือนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนดำเนินงานในด้านต่างๆ
1.2 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.
ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัยรวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิตตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
5. ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
9. ผลงานที่เกี่ยวข้อง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 17600 และ 17612


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy