Social :

ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ( 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 )

18 ก.ย. 63 17:09
ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ( 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ( 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 กันยายน 2563

รายละเอียด

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบข้าราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
(3) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง และการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(4) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
(3) ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการขนส่ง
(4) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง ตลอดจนพิจารณา จัดหา และบริการการขนส่งสาขาต่าง ๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
องค์ประกอบที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบที่ 2
1. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29445


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy