Social :

ประกาศจาก... กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท) ( บัดนี้ - 22 กันยายน 2563 )

20 ก.ย. 63 10:09
ประกาศจาก... กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท) ( บัดนี้ - 22 กันยายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท) ( บัดนี้ - 22 กันยายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 กันยายน 2563

รายละเอียด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ป.โท) 

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563 อัตราเงินเดือน 18,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
มีทักษะภาษาอังกฤษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
ลักษณะของงาน

สนับสนุนการปฏิบัติงานการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment : ACE)

หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา และใบรับรองอื่นๆ ถ้ามี พร้อมสำเนา
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาหลักฐานทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นทุกฉบับ
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail : Climateactionthailand@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 (อินทนิล) ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ประกาศผลสอบวันที่ 25 กันยายน 2563) เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0-2278-8400-19 ต่อ 1405 , 08-6343-8253
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy