Social :

ประกาศจาก... กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 29 กันยายน - 14 ตุลาคม 2563 )

22 ก.ย. 63 17:09
ประกาศจาก... กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 29 กันยายน - 14 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 29 กันยายน - 14 ตุลาคม 2563 )


รายละเอียด

กรมชลประทาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
2. ด้านงานบริการ
(1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ และความรู้เกี่ยวกับการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต
2.สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29486ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy