Social :

ประกาศจาก... กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2563 )

14 ต.ค. 63 06:10
ประกาศจาก... กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2563 )

ประกาศจาก... กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2563 )

รายละเอียด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

128 ม. 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
2.
ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (50 คะแนน)
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(2) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณ
และการคลัง ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ (150 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29623ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy