Social :

ประกาศจาก... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

15 ต.ค. 63 07:10
ประกาศจาก... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

ประกาศจาก... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
2. วศิวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิเคราะห์ธรุกิจ จำนวน 2 อัตรา


 

4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  http://job.pea.co.th  หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy