Social :

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

16 ต.ค. 63 17:10
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไขเปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29666
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy