Social :

มีผลแล้ว!นายกฯประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงกทม.แล้ว

23 ต.ค. 63 07:10
มีผลแล้ว!นายกฯประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงกทม.แล้ว

มีผลแล้ว!นายกฯประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงกทม.แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. แล้วมีผลเที่ยงนี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อใช้มาตรการเร่งด่วน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าระงับยับยั้งการกระทำ อันกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคุมและแก้ไขความปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้นโดยที่ปรากฏว่า ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ตามปกติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 นายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
2. บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และค าสั่ง ที่ออกตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548อันเนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy