Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2563 )

17 พ.ย. 63 17:11
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2563 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2563 )

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิตามเอกสารตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 30000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิระดับปริญญาโท ๒๔,๖๐๐ บาท
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๓๐,๐๐๐ บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(100 คะแนน)
ทดสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
/9.3 ภาคความเหมาะสม...

๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและ จากการสัมภาษณ์และประเมินทดลองสอน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดเตรียมแผนการสอน 1 แผน (๕0 นาที) และแบบบันทึกความสำเร็จ (Portfolio) จำนวน ๑ ชุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่รับประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29904



ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy