Social :

ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

18 พ.ย. 63 17:11
ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

รายละเอียด


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ)

เงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบ Online ให้กับคณาจารย์ของคณะ
ตามเอกสาร จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การบรรยายดำเนินไปโดยความเรียบร้อย
- จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเอกสาร ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ แก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน
5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ทักษะ/สมรรถนะ :
สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำ On learn It
มีความรู้ด้าน Moodle
ทำ Eตามเอกสารleaning ได้
สามารถถ่าย/ตัดต่อ VDO ได้
ทำเนื้อหา / ข้อสอบ / จัดสอบ Online
เงื่อนไข : สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29945
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy