Social :

เน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ “อนุทิน”ผลักดันนโยบาย”กัญชา6ต้น”

20 พ.ย. 63 07:11
เน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ “อนุทิน”ผลักดันนโยบาย”กัญชา6ต้น”

เน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ “อนุทิน”ผลักดันนโยบาย”กัญชา6ต้น”

อนุทิน ผลักดันนโยบาย “กัญชา 6 ต้น" และ "กัญชาสร้างเศรษฐกิจชุมชน" เน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกัญชา ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านสุขภาพ
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กว่า 1 ปี ในระยะแรกมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน จากสถานพยาบาลใกล้บ้านกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แพทย์ผู้ใช้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของยากัญชา ดังนั้นการขับเคลื่อนในระยะต่อไป จะเน้นไปที่การพัฒนากัญชาให้มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกัญชาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมอบหมายให้ “สถาบันกัญชาทางการแพทย์” เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และประชาชนทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้จากกัญชาต้องมีการเสนอแผนธุรกิจให้ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้น ต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองด้านนพ.กิตติ
โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์  กล่าวว่าได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่าน 3 กลไกหลัก คือ การปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินงาน (Regulation) การศึกษาวิจัย (Research) และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง (Education) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆให้เข้ากับบริบทของประเทศ และได้จัดทำแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็น 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน เน้นการลดรายจ่ายด้านการรักษาจากการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และในระดับประเทศ 
ที่จะผลักดันให้มีการเชื่อมต่อต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ของผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการบริการสุขภาพ (Wellness) จากกัญชา ซึ่งแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนี้ เตรียมเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนพฤศจิกายน เมื่อได้รับการเห็นชอบจะดำเนินการได้ทันที
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy