Social :

ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

21 พ.ย. 63 06:11
ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

ประกาศจาก... สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ( บัดนี้ - 6 มกราคม 2564 )

รายละเอียด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

เงินเดือน : ปริญญาตรี 20,280 บาท และ ปริญญาโท 23,760 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
สนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรนานาชาติ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในด้านการลงทะเบียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรนานาชาติและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติแก่ผู้สนใจ และการรับสมัครเข้าศึกษา
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติ และจัดทำรายงานของหลักสูตร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผ่านการสอบ) เกณฑ์การได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ทักษะ/สมรรถนะ :
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

เงื่อนไข : สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29928ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy