Social :

ประกาศจาก... กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 3 - 9 ธันวาคม 2563 )

28 พ.ย. 63 19:11
ประกาศจาก... กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 3 - 9 ธันวาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 3 - 9 ธันวาคม 2563 )

รายละเอียด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
1.2
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
1.3 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือ ในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30044ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy