Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล รับสมัครงาน ผู้ช่วยเภสัชกร (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

07 ม.ค. 64 19:01
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล รับสมัครงาน ผู้ช่วยเภสัชกร (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล รับสมัครงาน ผู้ช่วยเภสัชกร (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

รายละเอียด


ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment-------------------------------
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
ประสบการณ์ ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

๒.อายุตั้งแต่ ๒o ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

๓.คุณวุฒิ ปวส.

๔.มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

๕.มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๖.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

๗.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.สามารถตรวจสอบ เบิกยา เพื่อใช้ในห้องยา และจัดยาให้แก่สัตว์ป่วยได้

๒.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
๑๑,๕oo.- (+ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕.- บาท)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

๑.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

๒.ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

๓.เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

๔.เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

๕.ตรวจสุขภาพประจำปี


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy