Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานรับโทรศัพท์ ( บัดนี้ - 29 มกราคม 2564 )

07 ม.ค. 64 19:01
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานรับโทรศัพท์ ( บัดนี้ - 29 มกราคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานรับโทรศัพท์ ( บัดนี้ - 29 มกราคม 2564 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
เงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
รายละเอียดวุฒิ : 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เตรียมความพร้อมของใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ เช่น ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดรับโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรสาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. บริการรับและต่อสายโทรศัพท์ และให้บริการเสียงตามสาย เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารงานด้านสาธารณสุขถึงผู้รับบริการหรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในการประสานเครือข่ายร่วมระดมทีมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานเร่งด่วนด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร โดยวิเคราะห์
ตรวจสอบ คัดกรอง เรียบเรียง และเขียนข่าวพร้อมจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อให้บริการข่าวสารถึงผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางราชการได้
4. สรุปสถิติข้อมูลการให้บิรการข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30306ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy