Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา) (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

09 ม.ค. 64 18:01
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา) (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา) (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา)

จำนวน :
1 อัตรา

ประเภทบุคคล :
พนักงานวิทยาลัย

สังกัด :
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปฏิบัติงาน :
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

ปิดรับสมัคร :
11 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )

ประสบการณ์ :
2ปีขึ้นไป

อายุไม่เกิน :
30 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีอายุไม่เกิน ๓๐ปี
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และภาวะความเป็นผู้นำ
มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
หากมีความรู้ทางด้านดนตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
:
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า4
TOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า40
TOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า433
TOEFL CBTคะแนนไม่ต่ำกว่า120
TOEICคะแนนไม่ต่ำกว่า500
MU GRAD Testคะแนนไม่ต่ำกว่า48
MU ELTคะแนนไม่ต่ำกว่า70

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
รับผิดชอบงานในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การจัดสอบ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมจัดทำและวางแผนประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
อัตราแรกบรรจุ บวกเพิ่มประสบการณ์ตามเกณฑ์

1. ประกันสังคม


2. ประกันสุขภาพกลุ่ม


3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


4. ตรวจสุขภาพประจำปี

หมายเหตุ :
-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy