Social :

ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานนิติกร ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

19 ก.พ. 64 18:02
ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานนิติกร ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานนิติกร ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานนิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลปกครองและศาลยุติธรรม ในการเสนอแนะแนวทางร่างกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คนคว้าและวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง ทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
ทักษะ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 3. พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
สมรรถนะ
1. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ 2. ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ 3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30534ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy