Social :

ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวางผังเมือง ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

19 ก.พ. 64 18:02
ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวางผังเมือง ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวางผังเมือง ( 2 - 8 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการ
วางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้และกฎหมายด้านการวางและจัดทำผังเมือง ในระดับต่าง ๆ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ระบบชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวางผังเมือง

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
ทักษะ
ความสามารถและทักษะในด้าน IT เพื่อการวางผังเมือง และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Excel, SPSS, GIS, Autocad, Sketch up, Google Maps, Google Earth ฯลฯ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
สมรรถนะ
1. ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ 2. ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการ อบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30533
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy