Social :

ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

20 ก.พ. 64 19:02
ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อำเภอสัตหีป จังหวัดชลบุรี 20180

รับสมัคร : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
๒.มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่นการรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อความสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไว้ใช้งาน
๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปได้
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ทั่วไป ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ งานสำนักงาน ธุรการสำนักงาน การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานสำนักงาน การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ ๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน ๓.๑ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
วิธีการประเมิน : สอบภาคทฤษฎี ปรนัย ๑๒๐ ข้อ (๑๒๐ คะแนน)
ทักษะ
การประเมินครั้งที่ ๒ ตามเอกสาร การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint การใช้ Internet และการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (๘๐ คะแนน)
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ ๓ ตามเอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี จะประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ไว้จำนวน ๖ เท่า ของตำแหน่งที่จะรับสมัคร ตามลำดับของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๑.๒ การทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบภาคปฏิบัติ)และสอบสัมภาษณ์ ๒. การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับ ดังนี้ (๑) ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน และจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎี ตามข้อ ๑. และสอบภาคปฏิบัติ รวมกัน โดยผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (๒) ตามข้อ (๑) ถ้ารวมแล้วได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคทฤษฎี มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (๓) ตามข้อ (๒) ถ้ารวมแล้วได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30532
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy