Social :

ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

20 ก.พ. 64 19:02
ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 - 8 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อำเภอสัตหีป จังหวัดชลบุรี 20180

รับสมัคร : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเดือน : 11,280 - 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel และ
Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ๒. จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งตั้งงบประมาณในหมวด ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๔. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๕. การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
๗. ตรวจสอบการรับรองเงินเดือนของข้าราชการในหน่วย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไว้ใช้งาน
๙. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป .
๑๐. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
๑๑. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่
๑ ๑. ความรู้ทั่วไป ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.๒ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๓ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System) ๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน ๓.๑ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศรชล.

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนปรนัย ๑๒๐ ข้อ (๑๒๐ คะแนน)
ทักษะ
การประเมินครั้งที่ ๒ ตามเอกสาร การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint การใช้ Internet และการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (๘๐ คะแนน)
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ ๓ ตามเอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๑. การสอบภาคทฤษฎี จะประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ไว้จำนวน ๖ เท่า ของตำแหน่งที่จะรับสมัคร ตามลำดับของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒.การทดสอบการปฏิบัติงาน (สอบภาคปฏิบัติ)และสอบสัมภาษณ์ การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับ ดังนี้ (๑) ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน และจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎี ตามข้อ ๑ และสอบภาคปฏิบัติ รวมกัน โดยผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (๒) ตามข้อ (๑) ถ้ารวมแล้วได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคทฤษฎี มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (๓) ตามข้อ (๒) ถ้ารวมแล้วได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30531

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy