Social :ประกาศจาก.....มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564)

20 มี.ค. 64 14:03
ประกาศจาก.....มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564)

ประกาศจาก.....มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564)

รายละเอียด


ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitmentตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ
อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๓-๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

๒. หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๓-๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล และนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

๕. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

๖. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๗. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การร่าง หรือแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ การสอบสวน ตรวจ พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยบุคลากร และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การเรียกคู่กรณีผู้ผิดสัญญาฯ มาดำเนินการชดใช้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๑. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑oo คะแนน

๒. สอบสัมภาษณ์ ๑oo คะแนน

รายละเอียดหลักสูตรวิชาที่ทำการทดสอบ

- ความรู้ในงานกฎหมาย สามารถกำหนดประเด็น วิเคราะห์ ให้ความเห็น ประกอบข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมใน

กฎหมาย เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

- ข้อบังคับ ประกาศ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล

- กฎหมายปกครอง

- กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- ระเบียบวินัย การลงโทษ คำสั่งทางปกครอง การสอบสวนพิจารณา

การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

- บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๕,ooo บาท คุณปริญญาโท ๑๗,๕oo บาท

สวัสดิการ ประกันสังคมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูล:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy