Social :

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ ( บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2564 )

03 เม.ย. 64 12:04
ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ ( บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2564 )

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ ( บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กทม.
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอุตสาหกรรม กลุ่มงานบริการ
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร ม.๓, ม.๖
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. เพศ ชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการยกขน เคลื่อนย้าย และบรรทุกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมของแหล่งผลิต
๒. ช่วยเหลือการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
๓. ทำความสะอาดที่เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. ดูแล และระวังรักษาที่เก็บวัตถดิบและผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิ ความชื้น การสุขาภิบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
๕. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
: ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30818
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy