Social :

ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธา ( บัดนี้ - 27 เมษายน 2564 )

08 เม.ย. 64 07:04
ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธา ( บัดนี้ - 27 เมษายน 2564 )

ประกาศจาก... กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธา ( บัดนี้ - 27 เมษายน 2564 )

รายละเอียด

กรมท่าอากาศยาน

71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
สาขาวิชาสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง และความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ
(1.2) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ รูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(1.3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่างเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(1.4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน
(1.5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 1.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะต้องมีผลคะแนน ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 1.3 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็น ไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง โดยจะเรียงลำดับ ที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากถ้าได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30855

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy