Social :

บึงกาฬ คุมเข้มโควิด มาจากพื้นที่สีส้ม 9 จว. เข้าพื้นที่ต้องกักตัวที่บ้าน 10 วัน

08 เม.ย. 64 09:04
บึงกาฬ คุมเข้มโควิด มาจากพื้นที่สีส้ม 9 จว. เข้าพื้นที่ต้องกักตัวที่บ้าน 10 วัน

บึงกาฬ คุมเข้มโควิด มาจากพื้นที่สีส้ม 9 จว. เข้าพื้นที่ต้องกักตัวที่บ้าน 10 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ยกระดับเข้ม กำชับทุกพื้นที่ เข้มงวดมาตรการ ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก 9 จังหวัด กักตัวที่บ้านไม่น้อยกว่า 10 วัน

วันที่ 8 เม.ย. เวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดบึงกาฬออกหนังสือด่วนที่สุด โดยนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/ ว1538 ถึงทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ส่วนราชการหน่วยงานเน้นกำชับให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน หรือไปในที่สาธารณะ

2. ให้อำเภอประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น น้ำตก วัด ภูเขา และชายหาดริมแม่น้ำโขง และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายลงทะเบียน Application Thai Chana (ไทยชนะ) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เน้นกำชับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม.ร่วมบูรณาการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางมาเข้ามาในพื้นที่ทุกรายหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด (พื้นที่สีส้ม)ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสงคราม นนทบุรี ฑนครปฐม ตาก และราชบุรี ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ หายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆให้รีบส่งต่อบุคคลนั้นไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid 19 จังหวัดบึงกาฬทราบทันที

4. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ดังนี้

4.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด

4.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน

4.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสเสี่ยง ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอน หรือลูกบิดประตู ราวจับ หรือราวบันได เป็นต้น


4.4 แยกของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

4.5 เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆควรรับประทานอาหารแยกสำรับ หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

4.6 หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

4.7 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ