Social :

ประกาศ......องค์การตลาด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564

10 ก.ย. 64 12:09
ประกาศ......องค์การตลาด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564

ประกาศ......องค์การตลาด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564

องค์การตลาด  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564

ประกาศองค์การตลาดเรื่อง การรบัสมคัรพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงาน การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์)
3 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักแรมในต่างจังหวัดได้
4 มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ - อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่
5 กรณีมีประสบการณ์ในตำแหน่งนิติกร หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงาน ภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

2 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินหรือการบัญชี
2 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงาน การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์)
3 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและค้างคืนต่างจังหวัดได้
4 มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ - อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สำหรับ การปฏิบัติหน้าที่
5 กรณีมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือมีประสบการณ์การทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาราชการหมายเลข โทรศัพท์ 02 024 9270 - 74 หรือยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 จนถึง วันที่ 17 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy