Social :

ประกาศ......กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 14 - 20 กันยายน 2564 )

10 ก.ย. 64 17:09
ประกาศ......กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 14 - 20 กันยายน 2564 )

ประกาศ......กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 14 - 20 กันยายน 2564 )

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ
และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และคำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาคสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลและวิชาการ และดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32374ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com
โพสต์โดย : monnyboy