Social :

ประกาศจาก....สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

11 ก.ย. 64 16:09
ประกาศจาก....สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ประกาศจาก....สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. นายช่างชลประทาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ด้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาชาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


 

3. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,745 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมาย


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 ภายใน สำนักชลประทานที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สมัคร จะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy