Social :

ประกาศจาก... เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

12 ก.ย. 64 10:09
ประกาศจาก... เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

ประกาศจาก... เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2565 (แทนตำแหน่งว่าง)

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
    2. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย กว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ

 

    3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเดือนละ 9,400 บาท
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเดือนละ 10,840 บาท
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่ง นักการ
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.5 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


 

6. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.5 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การสอนระดับชั้นเตรียม อนุบาลและการดูแลเด็กพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และมี ความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

8. ตำแหน่ง คนงานเทศกิจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า

9. ตำแหน่ง คนงาน(คนงานโยธา)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. ตำแหน่ง คนงาน (คนงานสาธารณสุข)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy