Social :

ประกาศจาก... อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2564

12 ก.ย. 64 10:09
ประกาศจาก... อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2564

ประกาศจาก... อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2564

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2564

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ เดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา


 

3 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา

5 ตำแหน่งช่างศิลป์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy