Social :

ประกาศจาก... สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

13 ก.ย. 64 17:09
ประกาศจาก... สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

ประกาศจาก... สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


 

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 เลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ โทร. 035-591203  ตั้งแต่วันที่ 8 -17 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทาง facebook สำนักงานจัดรูปที่ดินสุพรรณบุรี และ ทางเพจ .facebook.com สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy