Social :ประกาศจาก... โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

13 ก.ย. 64 18:09
ประกาศจาก... โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

ประกาศจาก... โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬา

2. ครูวิชากีฬากรีฑา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬากรีฑา

3. ครูวิชากีฬาฟุตซอล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาฟุตซอล

4. ครูวิชากีฬายกน้ำหนัก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬายกน้ำหนัก

5. ครูวิชากีฬามวยสากล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬามวยสากล

6. ครูวิขากีฬาวอลเลย์บอล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาวอลเลย์บอล

7. ครูวิขากีฬาเรือพาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาเรือพาย

8. ครูวิชากีฬาเทควันโด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬาเทควันโด

9. ครูวิชาวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

10. ครูวิชาฟิสิกส์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

11. ครูวิชาเคมี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

12. ครูวิชาชีววิทยา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกชีววิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

13. ครูวิชาภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

14. ครูวิชาการงานอาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การงานฯ

15. ครูวิชานาฏศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือวิชาเอกศิลปะ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชานาฏศิลป์ หรือศิลปะ


 

16. ครูวิชาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์

17. ครูวิชาแนะแนว
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกแนะแนว หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาแนะแนว

18. ครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

19. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

20. เจ้าหน้าที่พัสดุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส วิชาเอกพารบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจบัญชี การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ

21. เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. วิชาเอกการบัญชี หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี..

22. เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ

23. เจ้าหน้าที่ทะเบียน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนและวัดผล..

24. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป หรือมีประสบการณ์ด้านงานแผนงาน

25. เจ้าหน้าที่อนามัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกสุขศึกษา หรือมีประสบการณ์ ด้านงานอนามัย

26. เจ้าหน้าที่ซักรีด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานซักรีดเสื้อผ้าเป็นอย่างดี

27. พนักงานขับรถ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 (บ2) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถเป็นอย่างดี

28. นักการภารโรง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานนักการภารโรงเป็นอย่างดี..

29.พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นอย่างดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครหรือสอบถาม ได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 035-866238 ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy