Social :ประกาศจาก... สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

13 ก.ย. 64 18:09
ประกาศจาก... สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

ประกาศจาก... สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ที่ 7/ 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, excel) ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง

2 พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก สาขาวิชา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. สามารถว่ายน้ำได้ และมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ
บุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี


 

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ไม่เกิน 22 วันต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก สาขาวิชา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, excel) ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เลขที่ ก. 23/1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0-3524-1733 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy