Social :ประกาศจาก... สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564

14 ก.ย. 64 12:09
ประกาศจาก... สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564

ประกาศจาก... สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2564

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานกิจกรรมบำบัด ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาสังคมสงเคราะห์หรือมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

5 เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชาย/หญิง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

6 เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานพัสดุ ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ความสามารถในงานธุรการ และสารบรรณ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


 

7 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพิมพ์และบันทึกข้อมูล ชาย/หญิง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

8 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสอนและดูแลผู้รับบริการ เพศชาย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีประสบการณ์การ ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

9 พนักงานขับรถยนต์ เพศชาย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับใบอนุญาตขับ รถยนต์ตามกฎหมายหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้ความชำนาญใน การขับรถยนต์

10 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานช่วยการพยาบาล  ชาย/หญิง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่เกี่ยวกับลักษณะงานในหน้าที่โดยมี ใบรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน

11 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานครัว ชาย/หญิง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ความสามารถและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. และ ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ทีเว็บไซต์  https://docs.google.com/forms  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy