Social :ประกาศจาก... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

14 ก.ย. 64 12:09
ประกาศจาก... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

ประกาศจาก... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ,พนักงานธุรการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูอัตราจ้าง ทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

2. ครูอัตราจ้าง ทางสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

3 ครูอัตราจ้าง ทางสาขาวิชาเอกปฐมวัย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางปฐมวัย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา
43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช


 

4. พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช


5. พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวน 18 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ
2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

การรับสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่ 13 - 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy