Social :

ประกาศสำนักนายกฯ สลับเก้าอี้ 3 ผู้ว่าฯ ‘ณรงค์-วีระศักดิ์-ขจรเกียรติ’ ตั้งแต่ 12 กันยายนเป็นต้นไป

15 ก.ย. 64 14:09
ประกาศสำนักนายกฯ สลับเก้าอี้ 3 ผู้ว่าฯ ‘ณรงค์-วีระศักดิ์-ขจรเกียรติ’ ตั้งแต่ 12 กันยายนเป็นต้นไป

ประกาศสำนักนายกฯ สลับเก้าอี้ 3 ผู้ว่าฯ ‘ณรงค์-วีระศักดิ์-ขจรเกียรติ’ ตั้งแต่ 12 กันยายนเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ขอบคุณที่มา     ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ