Social :

ประกาศจาก...กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

08 ต.ค. 64 18:10
ประกาศจาก...กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก...กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ย เรียกคืน”

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ย เรียกคืน
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 16,500 บาท


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับ แต่วันที่ลงนามในสัญญา)
2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word,
Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี 7. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร งาน ประสานงาน โต้ตอบเอกสาร และงานพิมพ์การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่  https://forms.gle/Ddv5JXTZbvBVhw8J6  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
(1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
(3) ประวัติส่วนตัว (Resume)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทร 02-515-3999 ต่อ 5360 โทร 086-379-6988

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
-ไฟล์ใบสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy