Social :

ประกาศจาก... โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564

12 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก... โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจาก... โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


2. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


 

4. พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับ รถ
ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกําหนด


5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี


6. พนักงานประจําตึก
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่สนใจ จะยื่นใบสมัครดําเนินการดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  www.srithanya.go.th  โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดําเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3. หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามข้อ 3.3)
4. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบเว้นเลขประจําตัวสอบ
ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยหน่วยงานจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกิน วันที่ปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน 2564 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail:hr.natcha15@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy