Social :

ประกาศจาก.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก.... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด
หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาโต สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง


 

3.นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.300 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 -16.30 น.รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy