Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา ( บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564 )

13 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา ( บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา ( บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564 )

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
เงินเดือน : ๓๔,๐๐๐ บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :
ตำแหน่งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้าน Plant Breeding, Bioinformatics, Genetics, Molecular Biology, Computational Biology, Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) สมัยใหม่ ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี

ตำแหน่งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการวัชพืช พืชไร่ อารักขาพืช วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีและการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน เพื่อการผลิตพืชไร่และสรีรวิทยาของสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตำแหน่งที่ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้าน Plant Breeding, Bioinformatics, Genetics, Molecular Biology, Computational Biology, Data Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) สมัยใหม่ ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี

ตำแหน่งที่ 2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการวัชพืช พืชไร่ อารักขาพืช วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีและการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน เพื่อการผลิตพืชไร่และสรีรวิทยาของสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องสาธิตการสอนหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการและรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32476

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดย : monnyboy