Social :กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งยกเลิกขอสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน

14 ต.ค. 64 07:10
กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งยกเลิกขอสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งยกเลิกขอสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน

13 ต.ค. 2564 – นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยระบุว่า


ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน และ ลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศอย่างกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

ขอบคุณที่มา    ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ