Social :

ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางE-mail ตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 64 16:10
ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางE-mail ตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางE-mail ตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2564

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางE-mail ตั้งแต่วันที่ 14-24 ตุลาคม 2564


ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
(2) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจ ผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและต้องเรียนวิชาด้านภูมิสารสนเทศ การสำรวจหรือ การแผนที่มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านภูมิสารสนเทศ
(3) สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcGIS,QGIS, ERDAS,ENVI หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

(4) สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านเอกสารและกราฟฟิก เช่น Microsoft Office, Austrator, Photoshop รวมทั้งใช่ Internet ได้
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้
(6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(7) หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

2 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
(4) มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
(5) มีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Java, Python, R, SQL, C++, Tableau เป็นต้น
(6) มีความรู้ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) และหรือฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Geodatabase)
(7) มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(8) มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อการที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
(9) สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(10) หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)
- การเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพจากถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่
- การขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี


 

3
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(4) มีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Java, Python, R, SQL, C++, Tableau เป็นต้น
(5) มีความรู้ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) และหรือฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Geodatabase)
(6) มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(7) มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อการที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
(8) สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(9) หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and Al)
- การเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลเชิงพื้นที่
- การขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

การับสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ 3 ช่องทาง
1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสมัครได้ที่ www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”
2. การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน วงเล็บมุมซองว่า “ สมัครงานตำแหน่ง 1.2.1 นักภูมิสารสนเทศ/ 1.2.2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)/ 1.2.3 นักเทคโนโลยี สารสนเทศ (ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)” และนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
3. การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก ww.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายัง Email : Hrod@gistda.or.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564.รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com


โพสต์โดย : monnyboy