Social :

ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 64 16:10
ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ตุลาคม 2564

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ จำนวน 200 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จำนวน 200 อัตรา ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
(3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้


 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1 ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ
2 ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอ


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy