Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ( 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 )

14 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ( 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 )

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการสาธารณสุข ( 20 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
เงินเดือน : 15,960 บาท

จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาชาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับปิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32487


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy