Social :

ประกาศจาก..กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการศาสนพิธี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

16 ต.ค. 64 12:10
ประกาศจาก..กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการศาสนพิธี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

ประกาศจาก..กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการศาสนพิธี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

รายละเอียด

กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคาร ที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนพิธี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
๒. ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
๓. ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
๔. ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือ การพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น
วิธีการประเมิน : กรมการศาสนา จะประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ทักษะ
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32498
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy