Social :

ประกาศจาก.... กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

16 ต.ค. 64 12:10
ประกาศจาก.... กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

ประกาศจาก.... กรมการศาสนา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

รายละเอียด

กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคาร ที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเงินทุกประเภทเกี่ยวกับการขอรับเงินจ่ายเงินและการโอนเงิน
๒. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ประมาณการยืมเงิน ทุกหมวดรายจ่ายทุกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๓. ตรวจสอบและดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาต่อกระทรวงการคลัง
๔. ควบคุมและติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมราชการ
๕. การจัดทำใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในส่วนกลาง
๖. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
๗. การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
๘.
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือ การพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น
วิธีการประเมิน : กรมการศาสนา จะประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปฏิบัติหรือการพิจารณาแฟ้มผลงาน เป็นต้น โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ทักษะ
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32496ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy