Social :ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบัตรรายงานโรค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

19 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบัตรรายงานโรค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบัตรรายงานโรค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : พนักงานบัตรรายงานโรค
เงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน
2. บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผู้ป่วย
3. บริการค้นหาเวชระเบียน จัดเก็บตามระบบ และซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน
4. ร่วมกับทีมงานในการลงทะเบียนให้รหัสโรคตามระบบสากลในระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
5. ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดระบบควบคุม ติดตาม ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ
6. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7..สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อนำไปบริหารจัดการงานบริการ
เชิงคุณภาพ
8. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32665ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy