Social :ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

20 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี


 

 

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
              8,300 บาท (วุฒิปวช.)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
              8,300 บาท (วุฒิปวช.)
             10,200 บาท (วุฒิปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://dmsc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy