Social :ประกาศจาก.. กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

20 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศจาก.. กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมกำลังพลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานบริการ (ชาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430.- + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
- รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)

2. พนักงานธุรการ(ชาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430.- + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
- รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)

3. พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง


 

 

4. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (ชาย/หญิง)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

5. พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

การรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy